همه روز همین ساعت:‌ فرزانه

همه روز همین ساعت
شعر: عباس کارگر
آهنگ: [محمود] قراملکی
خواننده: فرزانه

error: Content is protected !!