ایرج: ای خوشا آنان که قدم در ره میخانه زدند

ای خوش آنان که قدم در ره میخانه زدند
شعر: فروغی بسطامی
تار: فرهنگ شریف
خواننده: ایرج

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone