ایرج ـ پوران: کجا می‌روی (ترانه فیلم)

کجا میروی
شعر: جعفر پورهاشمی
خوانندگان: ایرج ـ پوران

ادامه خواندن ایرج ـ پوران: کجا می‌روی (ترانه فیلم)