عارف: چهره ناز

چهره ناز
شعر: ؟
آهنگ: افشین [مقراضی]
خواننده: عارف