پوران: عروس دریا (ترانه فیلم)

عروس دریا
شعر: [پرویز وکیلی]
آهنگ: [پرویز مقصدی]
خواننده: پوران [شاپوری]

یادنامهٔ «پوران» در این سایت

* * *
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *