امیر رسایی: عزیزم

عزیزم
شعر: سعید دبیری
خواننده: امیر رسایی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *