ویگن ـ رامش: خواستگار

خواستگار
شعر: ایرج جنتی‌عطایی
آهنگ: افشین [مقراضی]
خوانندگان: ویگن ـ رامش