امیر رسایی: بیدار

بیدار
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: ناصر تبریزی
خواننده: امیر رسایی

در رهگذر عمر با «تورج نگهبان»

* * *

error: Content is protected !!