ویگن ـ رامش: در اوج آسمان

در اوج آسمان
(یارم کجا و من کجا)

شعر: کریم فکور
آهنگ: [حسین] صمدی
خوانندگان: ویگن ـ رامش