ویگن، پوران، عارف، بهشته: دستت را به دست من ده! (ترانه فیلم)

دستت را در دست من ده
شعر: کریم فکور
آهنگ: انوشیروان روحانی
خوانندگان به ترتیب: پوران، عارف،‌ بهشته، ویگن
ترانه فیلم: دنیای پول

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!