ضیاء ـ تیلا: جمجمک برگ خزان

جُم‌جُمک برگ خزان
آهنگ: عطاالله خُرم
خوانندگان: ضیاء ـ تیلا