پوران: فرار از سرنوشت

فرار از سرنوشت
شعر: جهانبخش پازوکی
آهنگ: جهانبخش پازوکی
خواننده: پوران

یادنامهٔ «پوران» در این سایت

* * *