ایرج: قصر زرین (ترانهٔ فیلم)

قصر زرین
خواننده: ایرج
تار: فرهنگ شریف
ترانه فیلم: قصر زرین