ایرج: قصر زرین (ترانه فیلم)

قصر زرین
خواننده: ایرج
تار: فرهنگ شریف
ترانه فیلم: قصر زرین

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!