ایرج ـ عهدیه: ترانه‌های فیلم قصر زرین (جلد صفحه)

ترانه‌های فیلم «قصر زرین» [+]
ایرج ـ عهدیه
(مونو گرام)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
ایرج ـ عهدیه: پدر این زندگی ارزانی تو
ایرج ـ عهدیه: دامن کوتاه بلند
ایرج ـ ما بیتلیم (زوزه زوزه)
ایرج ـ تو مگر رو نما داری
ایرج ـ قصر رزین

* * *

error: Content is protected !!