عارف: کاشکی (ترانه فیلم)

کاشکی
شعر: محمدعلی شیرازی
آهنگ: همایون خُرم
خواننده: رامش
ترانه فیلم: عباسه و جعفر برمکی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
یادنامهٔ «همایون خُرم» در این سایت

* * *

error: Content is protected !!