الهه: فریاد پشیمانی

فریاد پشیمانی
شعر: بیژن ترقی
خواننده: الهه