دلکش: آشفته حالی

آشفته حالی
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: [علی] تجویدی
خواننده: دلکش

رقص گیسو «دلکش» و آشفته‌حالی «بیژن جزنی»

* * *
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *