ویگن: بی‌سرانجام

بی‌سرانجام
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: بابک [افشار]
خوانند: ویگن

در رهگذر عمر با «تورج نگهبان»

* * *
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *