پوران: عروس جزیره

عروس جزیره
شعر: کریم فکور
آهنگ: حسین صمدی
خواننده: پوران

یادنامهٔ «پوران» در این سایت

* * *