پوران: سکوت

سکوت
شعر: [محمدعلی] شیرازی
آهنگ: [حسین] صمدی
خواننده: پوران

* * *

error: Content is protected !!