ویگن: تو قهری و من آشتی

قهر و آشتی
شعر: [عبدالله] الفت
آهنگ: [سلیمان] اکبری
خواننده: ویگن