امیر رسایی: تو را می‌پرستم

تو را می‌پرستم
خواننده: امیر رسایی