پوران: خنده‌ی گل (ترانه فیلم)

خندهٔ گل
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: ؟ ؟
خواننده: پوران
ترانه فیلم: شمسی پهلوون

یادنامهٔ «پوران» در این سایت

* * *