پوران: خنده‌ی گل (ترانه فیلم)

خندهٔ گل
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: ؟ ؟
خواننده: پوران
ترانه فیلم: شمسی پهلوون

* * *

error: Content is protected !!