پرتو: بله‌برون

بله‌برون
شعر: [رضا] شمسا
آهنگ: محمود قراملکی
خواننده: پرتو

error: Content is protected !!