پوران: سفر کنم

سفر کنم
شعر: کریم فکور
آهنگ: [حبیب‌الله] بدیعی
خواننده: پوران

یادنامهٔ «پوران» در این سایت

* * *