پوران: ساقی و ساغر

ساقی و ساغر
شعر: بهادر یگانه
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: پوران شاپوری

یادنامهٔ «پوران» در این سایت

* * *