پوران: ساقی و ساغر

ساقی و ساغر
شعر: بهادر یگانه
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: پوران شاپوری

* * *

error: Content is protected !!