پوران: شراب (ترانه فیلم)

شراب
شعر: [جعفر] پورهاشمی
آهنگ: [جعفر] پورهاشمی
خواننده: پوران
ترانه فیلم: زنی به نام شراب

یادنامهٔ «پوران» در این سایت

* * *