ترانه‌های فیلم «زنی به نام شراب» (جلد صفحه)

ترانه‌های فیلم «زنی به نام شراب»
ایرج ـ پوران شاپوری ـ نرگس ـ قاسم جبلی
(گلدن رکورد)

این ترانه‌ در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
پوران: شراب
ایرج: دل به دریا زده‌ام
نرگس: یا حبیبی یا حبیب

* * *

error: Content is protected !!