پوران: توفان

توفان
شعر: کریم فکور
آهنگ: [حسین] صمدی
خواننده: پوران

یادنامهٔ «پوران» در این سایت

* * *