مرضیه: نرگس مست

مرضیه نرگس مست

نرگس مست
شعر: علی‌اکبر شیدا
آهنگ: بزرگ لشگری
خواننده: مرضیه

نرگس مستی، به رویت همچو ماه، چِشم بدت دور
ابرو پیوستی، دو چِشمانت سیاه، رشک رُخ حور
آفت جانی خبردارت کنم
باشه تا روزی گرفتارت کنم

بُلبلِ زارِ خسته
دل به کسی نبسته
مُرغِ قفس‌شکسته
از کمندِ خلق جَسته

ای دو صد بنده گرفتارِ کمند مویت
عاشق آن است که پا می‌نَکشد از کویت

* * *