عارف: خزان آشنایی

خزان آشنایی
شعر: پرویز خطیبی
آهنگ: [سلیمان] اکبری
خواننده: عارف

error: Content is protected !!