الهه: خشم

خشم
شعر: کریم فکور
آهنگ: [عباس] شاپوری
خواننده: الهه