ویگن: گریه‌ی ابر

ویگن گریه ابر

گریه‌ی ابر
شعر: [ابوالقاسم] حالت
آهنگ: پرویز مقصدی
خواننده: ویگن

ز دریایِ کبود ابرِ سیاهی
سحر شد بر فلک چون دودِ آهی

ز دریاها به صحراها گذر کرد
به هر باغ و به هر گلشن نظر کرد

گلی پژمُرده دید و سر فکنده
گرفته در رخش غم جای خنده

شده از تشنگی سوزان و کُوشد
مگر از جانِ ابر آبی بنوشد

چنان آشفته شد آن ابر و بی‌تاب
که شد از گریه سر تا پای او آب

ز بالا سویِ پایین شد روانه
به گُل جان داد و خود رفت از میانه

تو همچون آن گُلی، ای جان فدایت
من آن ابرم که جان ریزم به پایت

*‌ * *

error: Content is protected !!