عباس مهرپویا: برگ‌ریزان

برگ‌ریزان
شعر:‌ تورج نگهبان
آهنگ: عباس مهرپویا
خواننده: عباس مهرپویا

در رهگذر عمر با «تورج نگهبان»

* * *

از «عباس مهرپوبا» در این سایت:
تاریخچهٔ ترانهٔ «مرگ قو»

* * *