عباس مهرپویا: گیتار من

گیتار من
شعر: خلعتبری
آهنگ: عباس مهرپویا
خواننده: عباس مهرپویا

از «عباس مهرپوبا» در این سایت:
تاریخچهٔ ترانهٔ «مرگ قو»

* * *