الهه: پناهم ندادی

پناهم ندادی
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: پرویز یاحقی
خواننده: الهه

در رهگذر عمر با «تورج نگهبان»

* * *

error: Content is protected !!