ویگن: کجایی!؟

کجایی
شعر: کارو
آهنگ: زاون [اوهانیان]
خواننده: ویگن