ویگن: فریب

فریب
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: ویگن
خواننده: ویگن