ویگن: بندر

ویگن بندر

بندر
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: سورن
خواننده: ویگن

 

اجرای اول در فیلم «آرامش قبل از توفان»

قسم خوردم خدایا دیگر بندر نیایم
اگر آیم دوباره، بشکنه هر دو پایم

برُم قایق بگیرم، توی دریاها بشُم گم
که چرا نامزدم رو سپردم دستِ مردُم

برُم قایق بگیرم توی دریا بمیرُم
برُم دادِ دلُم را ز ماهی‌ها بگیرُم

شب و روزم هدر شه به راه صید ماهی
که بشُم طعمه‌ی ماهی‌ها خواهی نخواهی

اگر چشم مادرم بشه صد چشمه‌ی خون
سر دریا بگردُم، بگیرم نوم مجنون

* * *

اجرای دوم با تغیراتی در بعضی ابیات

قسم خوردم خدایا دگر بندر نیایم
اگر آیم دوباره بشکند ساق پایم

روم قایق بگیرم به دریاها شوم گُم
که چرا دلبر من شده عروس مردم

روم دور از دیارم به دریاها بمیرم
روم داد دلم را ز ماهی‌ها بگیرم

شب و روزم هدر شد به راه صید ماهی
پس از این صید ماهی شوم خواهی نخواهی

اگر چشم مادرم، شود چون چشمه‌ی خون
ز دریا برنگردم، شدم دیگر چو مجنون

* * *