ویگن: جدایی

جدایی
شعر: نظام فاطمی
آهنگ: [پرویز] مقصدی
خواننده: ویگن