تاجیک: دختر محل

دختر محل
شعر: ابوالفضل ادبی
آهنگ: [مصطفی» مراد بختی
خواننده: [امان‌الله] تاجیک

error: Content is protected !!