تاجیک: خاطره

خاطره
شعر: جمشید احمدی
آهنگ: جمشید احمدی
خواننده: [امان‌الله] تاجیک