تاجیک: تنها

تنها
شعر: ؟؟
آهنگ: [علی] اکبر صدیف
خواننده: [امان‌الله] تاجیک