آفت: پریشان

پریشان
شعر: امیر عظیمی
آهنگ: منوچهر گودرزی
خواننده: آفت