آفت: بلالی

بلالی
شعر: همایون
آهنگ: [منوچهر] گودرزی
خواننده: آفت

کار و کسب و مشاغل در ترانه‌های ایرانی

* * *