گوگوش: ایوای چه بد شد!

ایوای چه بد شد!
شعر: ؟؟
آهنگ: ؟؟
خواننده: گوگوش

یه یار باوفا داشتم
دوستش قد خدا داشتم
لپاش قرمز مثال خون
لباش نازک مثل قيطون
چه پایی داشت، چه دستی داشت،
عجب چشای مستی داشت
با هم قول و قرار داشتیم
با هم قصد فرار داشتیم
نمی دونم چه پیش اومد، که یک شب زیر قولش زد
من رو تنها گذاشت، ای‌وای چه بد شد!
روی حرفش پا گذاشت، ای‌وای چه بد شد!
یه شب وقتی که دست من، زد و گلدون گل افتاد
دلم در سینه زد فریاد، همین روز رو گواهی داد
هنوز با خود می گم حالا، میآد از پله‌ها بالا
نگام می‌افته روی پرده، نه دیگه برنمی‌گرده
نمی دونم چی پیش اومد، که یک شب زیر قولش زد
من رو تنها گذاشت، ای‌وای چه بد شد!
روی حرفش پا گذاشت، ای‌وای چه بد شد!
* * *
error: Content is protected !!