قاسم جبلی: بر مزار مریم

بر مزار مریم
شعر: [مهرداد] افشین
آهنگ: منوچهر گودرزی
خواننده: قاسم جبلی

error: Content is protected !!