قاسم جبلی: شبهای کارون

شبهای کارون
شعر: [ناصر رستگار نژاد]
آهنگ: [ابراهیم] سلمکی
خواننده: قاسم جبلی

ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *