قاسم جبلی: شبهای کارون

شبهای کارون
شعر: [ناصر رستگار نژاد]
آهنگ: [ابراهیم] سلمکی
خواننده: قاسم جبلی

در شب مهتاب بنگر در زیر نور ماه امواج کارون را
بر گذشته‌ها بنگر تا همچو من افتی یاد گذشته‌ها
بنگر آن قایق را
که چو قلب عاشقها
می‌رود پایین و بالا

به نوای قایقران ده گوش
غم دنیا را کُن فراموش
در عیش و نوش و مستی کُوش

طرفِ کارون نیمه شب
بنشین با عشق و طرب
جام می آور به لب، کُن تماشا
کارون زیبا را

دل به وجد آرد
رقصِ مرغان رنگارنگ
بر روی موج آب
خوش صفا دارد
با یار بنشستنِ قایق
در پرتو مهتاب

ز کفش گیری جامی
ز لبش گیری کامی
کی بری از دنیا نامی

ز نسیمش قلبت می‌لرزد
روی گونه اشکم می‌لغزد
از دیدن لرزش آب

شبهای کارون زیباست
عکس مَه در آن پیداست
جای یارانِ شیدا همه آنجاست
کارون بسی زیباست

* * *
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *

error: Content is protected !!