تاجیک: سوسن کی می‌آیی (ترانه فیلم)

سوسن کی میایی
شعر: شهیار [قنبری]
آهنگ: بابک [افشار]
خواننده: امان‌الله تاجیک
ترانه فیلم: پنجره

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *