تاجیک: سوسن کی می‌آیی (ترانه فیلم)

سوسن کی میایی
شعر: شهیار [قنبری]
آهنگ: بابک [افشار]
خواننده: امان‌الله تاجیک
ترانه فیلم: پنجره

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
حکایت ترانه «سوسن کی میایی» (تاجیک)

* * *