قاسم جبلی: عشوه‌گر

عشوه‌گر
شعر و آهنگ: ابراهیم سلمکی
خواننده: قاسم جبلی